โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

         กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี ได้มีโอกาสเรียนรู้หาประสบการณ์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนในภาคปกติ เพื่อเด็กจะสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ไปช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อความมันคงยังยืนขององค์กรในการที่จะมีผลผลิตต่างๆจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นรายได้เสริมในบางส่วน นอกเหนือจากการขอรับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงมีโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนขึ้น ดังนี้

1. กิจกรรมการเกษตรและเลี้ยงสัตว์....เพื่อพึ่งพาตนเอง 

         โดยกิจกรรมนี้จะฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และประสบการด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจะมีผลผลิตที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ เพื่อนำมาประกอบอาหารให้เด็กและเยาวชนในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี ได้ทาน หรือขาย เพื่อเป็นรายได้ เช่น ผักสวนครัว ข้าว และสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงไว้ เพื่อจะสามารถผึ่งพาตนเองได้ในบางส่วน นอกเหนือจากการขอรับบริจาคจาก จากผู้มีอุปการคุณ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
        1.1 ได้ทำนาปลูกข้าว 
        1.2 เลี้ยงปลา
        1.3 เลี้ยงแพะ
        1.4 เลี้ยงไก่
        1.5 เลี้ยงเป็ด
        1.6 ปลูกผักสวนครัว

2. กิจกรรมการอบรมความรู้การเย็บจักรอุสาหกรรมเบื้องต้น และงานตัดเย็บผ้า งานฝีมือ

         โดยกิจกรรมนี้จะเน้นให้ความรู้และประสบการณ์ในทักษะความรู้ความชำนาญด้านการฝึกเย็บจักรอุสาหกรรมเบื้องต้น และทักษะงานฝีมือต่างๆ

3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนา

         โดยกิจกรรมนี้จะฝึกให้เด็กเป็นคนดีมีธรรมะ มีคุณธรรม ประจำใจ มีจริยธรรมที่ดี มีจิตวิญญาณที่มีความรัก ความเอื้ออาทร สามารถอยู่ร่วมสังคม ประเทศชาติโดยร่วมอย่างสันติ 

4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

         โดยกิจกรรมนี้จะฝึกให้เด็กและเยาวชน สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่มีผู้คนใช้กันทั่วโลก ให้เกิดความรู้ความชำนาญ และถูกต้องมากขึ้น จากเจ้าของภาษาโดยตรง