โครงการมูลนิธิ
ชื่อโครงการ “ บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี ”

1. หลักการและเหตุผล
             กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มคนชนบท มักเป็นคนชายขอบสังคม แต่เดิมดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายโดยทำการเกษตรในชนบทบนดอยสูงซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ และด้อยโอกาสในด้านการศึกษาและการพัฒนาต่างๆ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก ผู้ที่มีที่ดินทำกินส่วนใหญ่ก็มีที่ดินทำกินจำกัดไม่เพียงพอ ขณะที่ยังมีอีกจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าคนอื่นทำเป็นปีไป และต้องเปลี่ยนเช่าสถานที่ไปไม่เป็นหลักแหล่ง ประกอบกับที่ดินทำกินของตนหรือที่เช่าก็ดี มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำลง ผลผลิตที่ได้ไม่มาก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อโรคแมลง ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และการตลาดที่ไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพชีวิตล้าหลังคนส่วนใหญ่ในสังคม
             ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้จะมีความเจริญสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็มีผลเสียที่กระทบมากมายตามมาเช่นกัน เพราะต้องปรับตัวจากชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่มีการแข่งขันสูงและเครียดมากขึ้น เพื่อให้เท่าทันสามารถอยู่ร่วมยุคสมัยอย่างปกติสุขได้ หลายคนจึงพยายามที่จะปรับตัวเองเพื่อแข่งขันตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยให้มากขึ้นตามไปด้วย แต่เนื่องจากตนเองด้อยโอกาสในสังคมจึงเสียเปรียบในการแข่งขันกับกลุ่มคนที่เจริญกว่า   
             ด้วยปัญหาความยากจนในครอบครัวเพราะปัจจัยองค์ประกอบหลายด้าน ประกอบกับการขาดคุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนาที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจ การละหลวมเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และความคิด ค่านิยมที่ผิด ทำให้คนจำนวนหนึ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้เข้าสู่การเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบหลายประการตามมา อาทิ การถูกจับและจองจำในเรือนจำ การเสียชีวิตจากถูกฆาตกรรม ปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย เด็กๆกำพร้า เป็นต้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพศสตรี ซึ่งปกติมักเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าในสังคมอยู่แล้ว เมื่อได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดการดูแลจากบิดามารดาเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหา ก็ยิ่งทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ชีวิตปกติสุขเฉกเช่นเด็กปกติทั่วไป และมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกชักจูงจากผู้ไม่ประสงค์ดี เข้าสู่วังวนของปัญหาใหม่เพิ่มเติม เช่น การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเด็กและเยาวชนสตรีที่ด้อยโอกาสเหล่านี้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ ก็อาจเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจสร้างปัญหาในสังคม และเป็นประชากรที่ขาดศักยภาพในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างสร้างสรรค์
             ด้วยสภาพปัญหาและความจำเป็นดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหาเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรีบดำเนินการเพื่อสวัสดิภาพในปัจจุบัน และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีในอนาคต เพื่อให้เด็กและเยาวชนสตรีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว และสังคมโดยรวม
             ปัจจุบัน “บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี” ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสตรีชาวไทยภูเขา  ที่ครอบครัวได้ รับผลกระทบจากปัญหาสังคม เป็นเด็กกำพร้า บิดาและหรือมารดาเป็นผู้ต้องขัง เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างครอบครัวแตกแยกล่มสลาย  และเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ โดยให้การช่วยเหลือเด็กๆในบ้านพัก ในค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิค่าที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก อาทิ การตัดเย็บผ้า งานฝีมือ งานอาชีพ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันบ้านเด็กรักษ์ดรุณีมีเด็กและเยาวชนสตรีอายุระหว่าง 6-17 ปี อยู่ในการดูแลทั้งสิ้น 22 คน   

2. วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม ได้รับการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในอนาคต 
       2. เพื่ออบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพด้านจิตใจ และ จิตวิญญาณที่ดี      
       3. เพื่อเสริมให้เด็กและเยาวชนสตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม พัฒนาเรียนรู้ด้านสังคม สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข มีความรักเอื้ออาทร มีเกียรติและศักดิ์ศรี
       4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ กับ บุคคล คริสตจักร องค์กร ภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำ และขยายการทำพันธะกิจสงเคราะห์และพัฒนาเด็กเยาวชนสตรี ทวีพลังการทำพันธะกิจให้บรรลุผลยิ่งขึ้น ร่วมกัน

3. กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากโครงการ   
       1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชนสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม เป็นกำพร้า บิดาและหรือมารดาอยู่ในเรือนจำ เด็กที่ครอบครัวล่มสลายจากการหย่าร้าง และเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 6-19 ปี ที่พัก อาศัยอยู่ที่บ้านเด็กรักษ์ดรุณี 
       2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ เด็กและเยาวชนสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม ซึ่งได้ประสานงานกับบ้านเด็กรักษ์ดรุณี เพื่อรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

4. เจ้าหน้าที่

เรามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และอภิบาลเด็ก จำนวน 2 คน
ที่อยู่ที่ติดต่อ 507/1 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ประเทศไทย 50290 
โทรศัพท์  053-353-309 มือถือ 081-180-5716  อีเมล์: [email protected]