คณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิรักษ์ดรุณี

1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. Mr. Carlos José
Jalón Oliveras
2. อาจารย์คมวัน
พันนุ้ย

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. ศจ.ดร.ชุลีพรรณ
ศรีสุนทร
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
2. Brother Vernon
Thiede
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
3. ศจ.ประสบสุข
ทรงสวัสดิ์วงศ์
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายโครงการ
4. Mrs.Mee
Xiong
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายระดมทุน
5. Miss.Angela
Morse
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายระดมทุน
6. นางสาวแน่งน้อย
แซ่เซ่ง
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายระดมทุน
7. นางสาวปรานี
ศิริวิริยะ
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

3. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์ดรุณี

1. อาจารย์บุญเลิศ
ชมพูคีรี
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์จอนห์
รื่นภาคเดช
รองประธานกรรมการ
3. นางวันดี
ชื่นชูไพร
เลขาธิการ/กรรมการ
4. นางสาวจิราพร
สืบทายาท
เหรัญญิก/กรรมการ
5. นายสุทัศน์
กาน้อย
กรรมการ