วิสัยทัศน์


“ เด็กและเยาวชนสตรี ที่ประสบปัญหาและด้อยโอกาสในสังคม ถูกละเลย ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกละเมิดและละเมิดความปลอดภัยในชีวิต ได้รับโอกาส ถูกปกป้อง และอบรม ปลูกฝัง สร้างเสริมขึ้น ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีการศึกษา สามารถพึ่งตนเองได้ มีความรักเอื้ออาทรต่อผู้อื่น อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีสันติสุข มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ”