ข้อมูลทั่วไป
             มูลนิธิรักษ์ดรุณีทำพันธะกิจการกุศลเพื่อสาธารณะ ด้วยความมุ่งมั่นศรัทธา โดยตระหนักว่าปัญหาสังคมต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขที่ต่อเนื่องและยาวนาน  จึงได้พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อจะตอบสนองต่อการทำพันธะกิจช่วยเหลือเด็กเยาวชน สตรี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมในระยะยาว โดยจัดหาที่ดินของมูลนิธิฯ ไว้จำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 9.54 ไร่ โดยแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็นสองส่วนดังนี้คือ 
             แปลงที่ 1 มีพื้นที่จำนวน 4 ไร่ จะใช้พื้นที่จำนวน 2 ไร่สำหรับดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยมีอาคารชั้นเดียวอยู่ 4 หลัง อาทิ อาคารบ้านเด็ก อาคารโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ และอาคารใช้สอยอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี และใช้พื้นที่จำนวน 2 ไร่ ด้านหลังไว้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยปลูกพืชพักสวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ฯลฯ ไว้เป็นอาหารให้เด็กๆ รับประทานในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี เพื่อที่องค์กรจะสามารถพึ่งตนเองได้ในส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากการขอ รับการสนับสนุนจากบุคคลผู้มีจิตเมตตา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
             แปลงที่ 2 มีพื้นที่จำนวน 5.54 ไร่ ใช้สำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวไว้ให้เด็กได้บริโภคในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี เพื่อที่องค์กรจะสามารถพึ่งตนเองได้ในส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากการขอรับการสนับสนุนจากบุคคลผู้มีจิตเมตตา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานภาพการจดทะเบียนของมูลนิธิ    
1. มูลนิธิรักษ์ดรุณี ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 ทะเบียนเลขที่ ต.ชม. 25/2550
 
2.มูลนิธิรักษ์ดรุณีได้จดทะเบียนมูลนิธิฯ โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ ทะเบียนเลขที่ ชม.214 ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550
    
3.มูลนิธิรักษ์ดรุณี ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิรักษ์ดรุณี มาตั้งอยู่ที่ 507/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555