ประวัติความเป็นมา
             มนุษย์อยู่กันเป็นครอบครัว ชุมขน สังคม และประเทศ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จึงทำให้มีความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ความคิด ค่านิยม และการพัฒนา เนื่องจากการด้อยโอกาส ขาดการศึกษา และการพัฒนาอย่างทั่วถึง จึงเกิดการไม่เท่าเทียม การเลื่อมล้ำขึ้นในสังคม ประกอบกับการขาดคุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนาที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจ การละหลวมเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และความคิด ค่านิยมที่ผิด จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมหลายประการเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอพยพแรงงาน ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ ปัญหาเด็กกำพร้า และเด็กถูกทอดทิ้งเนื่องจากพ่อแม่หย่าร้าง เป็นต้น 
             ซึ่งบุคคลชายขอบที่ด้อยโอกาสในสังคม มักเป็นผู้ได้รับผลกระทบของปัญหาดังกล่าวอยู่เนื่องๆ และขาดกำลังในการปกป้องตนเอง แม้ว่าภาครัฐและส่วนต่างๆ จะได้ป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตาม แต่ปัญหาสังคมเป็นปัญหาใหญ่ มีโครงสร้างของปัญหาที่ซับซ้อน และมีความละเอียดอ่อนมาก เราทุกคนควรร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน จึงไม่ควรให้บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใด กระทำการแก้ไขปัญหาอยู่เพียงลำผัง เพราะอาจทำให้การแก้ไขปัญหาได้ไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของผู้ประสบปัญหาสังคมต่างๆ ดังกล่าว และหากมิได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและเท่าทัน จะทำให้ผู้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบของปัญหาขยายไปมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสตรี และสตรีที่ด้อยโอกาส เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบของปัญหาสูงกว่ากลุ่มอื่น 
             ด้วยตระหนักในปัญหาและผลกระทบดังกล่าว มูลนิธิรักษ์ดรุณี จึงได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหาเนื่องจากเป็นเด็กกำพร้า พ่อและหรือแม่เป็นผู้ต้องขัง พ่อแม่หย่าร้างครอบครัวแตกแยกหล่มสลาย และเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะอยู่ในปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น ซึ่งครอบครัวไม่สามารถช่วยเหลือเด็กได้

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิรักษ์ดรุณี
1. เพื่อช่วยเหลืองานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้แก่เด็กและเยาวชนสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม
2. เพื่อจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักฉุกเฉิน โดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3. ส่งเสริม สนับสนุน การอบรมด้านจริยธรรมอันดีงามเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธรณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธรณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ภารกิจ
1. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสตรีซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว เป็นเด็กกำพร้า บิดาและหรือมารดาเป็นผู้ต้องขัง เด็กที่พ่อแม่หย่าร้าง ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย และเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ให้มีความปลอดภัยในชีวิต มีการศึกษาที่เหมาะสม มีสุขภาพ กาย ใจ และจิตวิญญาณที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศในอนาคต
2. ดำเนินการเปิดบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี เพื่อเป็นสถานที่พักอภิบาล เลี้ยงดู ปกป้อง เด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหาสังคม ให้มีที่พักที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้รับการศึกษา
3. อบรม ปลูกฝัง สร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนสตรีมีคุณธรรมจริยธรรมครองจิตใจ เป็นคนที่มีเมตตาธรรม มีความกรุณาปราณี มีความรักเอื้ออาทร สร้างสรรค์สังคมให้มีความสุข
4. ร่วมมือกับบุคคล องค์กรศาสนา องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนสตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม