คณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิรักษ์ดรุณี

1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. Mr. Carlos José
Jalón Oliveras
2. อาจารย์คมวัน
พันนุ้ย

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. ศจ.ดร.ชุลีพรรณ
ศรีสุนทร
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
2. Brother Vernon
Thiede
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
3. ศจ.ประสบสุข
ทรงสวัสดิ์วงศ์
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายโครงการ
4. Mrs.Mee
Xiong
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายระดมทุน
5. Miss.Angela
Morse
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายระดมทุน
6. นางสาวแน่งน้อย
แซ่เซ่ง
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายระดมทุน
7. นางสาวปรานี
ศิริวิริยะ
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

3. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์ดรุณี

1. นายบุญเลิศ
ชมพูคีรี
ประธานกรรมการ
2. นายอโศก
ชมพูคีรี
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงมณี
พรมอินทร์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร
สืบทายาท
กรรมการและเหรัญญิก
5. นายพิชัย
โชคพารุ่งเรือง
กรรมการ

4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กรักษ์ดรุณี

1. นายอโศก
ชมพูคีรี
ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
2. นางสาวสิริรักษ์
เจริญไชยยะ
ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
3. นางสาวนีรภา
ชมพูคีรี
ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
4. นางสาวสมหญิง
กัลทะวงค์
พยาบาล
5. นายบุญเลิศ
ชมพูคีรี
อบรมคุณธรรมและประสานงาน
6. นางสาวดวงมณี
พรมอินทร์
การศึกษาและพัฒนาการ
7. นางเกษราภรณ์
ชมพูคีรี
กิจกรรม, พี่เลี้ยง, โภชนาการ
8. นางสาวจิราพร
สืบทายาท
อภิบาลเด็กและให้คําปรึกษา, พี่เลี้ยง