กิจกรรม

มูลนิธิรักษ์ดรุณี ขอขอบพระคุณ Miss.lara M' Ilwraitl, Paulna M'Ilwraitl, Aitie M' Ilwraitl. เป็นอย่างมากที่ได้มาเลี้ยงอาหาร และบริจาคสิ่งของ พรอ้มทั้งบริจาคทรัพย์ จำนวน 2,000 บาท ให้เด็กๆในโครงการบ้านเด็กรักษ์ดรุณี

เมื่อวันที่ 7-1-2018 ที่ผ่านมา

<< กลับหน้า กิจกรรม